REJSEBETINGELSER

Tilmelding: Efter tilmelding, som kan ske telefonisk, via e-mail eller ved personlig fremmøde, udstedes billetten, som fremsendes pr. e-mail.
Senest 3 bankdage efter udstedelse af billetten skal depositum på kr. 1000,-pr. person være os i hænde. Restbeløbet skal, uden påkrav, være os i hænde senest 6 uger før afrejse. Ved tilmelding senere end 45 dage før afrejse indbetales hele beløbet på én gang.
Manglende rettidig indbetaling betragtes som en annullering af rejsen.

Betaling af rejse: Indbetalingen sker til vores bankkonto i Danske Bank, reg.nr. 3409, konto 1145 0180. Ved indbetaling skal fakturanummer angives. Fakturanummeret står øverst til højre på den udstedte faktura/billet.

Vi modtager også betaling med kreditkort (private VISA og MASTER CARD) via linket: www.triptour.dk/payment. Der opkræves ikke gebyr for betaling med kreditkort.

Billetændring: Enhver ændring af udstedt billet udløser et gebyr på kr. 250 pr. ændring.

Afbestillingsforsikring: Som rejsearrangør skal vi give vore gæster mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikringen er jeres sikkerhed for, at I, i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med depositum for rejsen. Forsikringen tegnes gennem Gouda Rejseforsikring.

Afbestillingen koster 6,066 % af rejsens pris og dækker følgende:
En Gouda afbestillingsforsikring dækker ikke, hvis du blot fortryder eller får andre planer – men den dækker, hvis du bliver syg op til rejsen. Forsikringen dækker afbestilling som følge af:

 • Når forsikrede ikke kan påbegynde den planlagte rejse pga. død eller alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst (opstået efter forsikringens tegning), som kræver hospitalsindlæggelse, eller såfremt en akut opstået skade forhindrer den forsikrede i at udøve den planlagte ferieaktivitet, i dette tilfælde skiløb, eller lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller dennes:
  • ægtefælle eller samlever(ske)
  • forældre eller svigerforældre
  • børn eller børnebørn
  • søskende
  • bedsteforældre (hvis disse ikke er fyldt 75 år)
  • svigerinde eller svoger
  • rejseledsager.
  • Maksimum tre forsikringstagere kan afbestille med henvisning til pkt.
  • Brand eller indbrud i din bolig
  • At du som studerende ikke består en eksamen og derfor skal til reeksamination.
  • At du bliver opsagt og skal søge eller påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet.
  • Bedrageriske handlinger eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed.

Betingelserne nr. 722 ligger til grund for bestemmelserne. Betingelserne kan downloades her: www.gouda.dk

Hvis I bliver nødt til at afbestille skal Trip Tour informeres telefonisk herom omgående. For erstatning foretages henvendelse direkte til Gouda Rejseforsikring.
Trip Tour skal informeres skriftlig senest en arbejdsdag efter det opståede, men dog inden rejsens påbegyndelse. (Rejsens påbegyndelse er det øjeblik man forlader hjemmet, for at tage på den planlagte rejse). Lægelig eller anden dokumentation fremsendes direkte til Gouda rejseforsikring sammen med udfyldt skadeanmeldelsesblanket.

Rejsens pris: Prisen omfatter de i prislisten nævnte ydelser. Skiskole, leje af udstyr samt evt. aftenarrangementer betales kontant på rejsen. Liftkort er i langt de fleste tilfælde inkluderet i prisen og er derfor en del af rejsens pris.

Flyrejse: Ca. 14 dage før afrejse fremsendes de sidste oplysninger med angivelse af det nøjagtige tidspunkt for afrejse- og check-in.

Bagage: Reglerne for hvor meget bagage du må medbringe på rejsen afhænger af, om du rejser med bus eller fly. Bagagereglerne varierer desuden afhængig af, hvilket flyselskab du flyver med. De gældende regler kan du finde på vores hjemmeside under de enkelte transportformer her:http://www.triptour.dk/transport

Hoteller: Vi gør opmærksom på, at værelserne på hotellerne kan være forskellige, hvorfor klager over uensartede værelser ikke anerkendes. Check-in på ankomstdagen kan varierer, men må forventes at være efter kl. 17, check-out på afrejsedagen er kl. 09. Lejligheden/værelset må kun benyttes af personer, der er påført billetten fra Trip Tour.

Særlige ønsker: Ved bestilling af rejsen er du velkommen til at fremkomme med særlige ønsker i forhold til f.eks. transport og indkvartering. Trip Tour vil påføre dette billetten og forsøge at opfylde de særlige ønsker, men vi gør klart opmærksom på, at vi ikke kan give nogen garanti for opfyldelsen.

Glemte ting: Trip Tour påtager sig intet ansvar for glemte ting. Efterlysning kan ske til bureauet. Til administration og efterlysning opkræves kr. 150 samtidig med fremsendelse pr. efterkrav.

Afbestilling: Afbestilling af rejsen skal foreligge skriftligt på bureauet inden afrejsedatoen. Desuden gælder følgende: Ved afbestilling mere end 8 uger før afrejse er det indbetalte depositum tabt. Afbestilles en rejse senere men inden 4 uger før afrejse mistes depositum + 50% af rejsens totale pris. Afbestillesrejsen senere end 4 uger før afrejse er hele rejsens pris tabt.
Bemærk at ved afbestilling af en pakkerejse inkl. liftkort, indgår værdien af liftkortet i pakkerejsen, og dette kan ikke refunderes separat. Hvis en deltager i en gruppe afbestiller og forudsætningerne for evt. rabatter ændres, forhøjes prisen automatisk for de øvrige deltagere. Evt. afbestilling af grupperejse henregnes under de almindelige afbestillingsregler.

Trip Tour ansvar: I tilfælde af forsinkelser pga. en force majeure situation i forbindelse med bus- eller flytransport kan der ikke rejses krav mod Trip Tour samt transportselskab om tabt arbejdsfortjeneste, ekstra fortæring, el.lign. Ligeledes kan der ikke rejses krav om godtgørelse af uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort. Trip Tour kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke når dette er i Trip Tours varetægt eller under direkte opsyn af en repræsentant fra Trip Tour. Ved skader på dit rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vore ansatte transportørers side, skal du rette direkte henvendelse til den anvendte transportør eller eget forsikringsselskab. Trip Tour er registreret i og har i den lovpligtige Rejsegarantifond nr. 2524.

Luftfartselskabets ansvar: Alle flyvninger til/fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Warszawakonventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser. Hvor andet ikke er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

Aflysning, pris- og programændringer: Trip Tour har ret til, mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb, når som helst at aflyse en planlagt rejse, og kan i den anledning ikke gøres ansvarlig i nogen henseende. Endvidere forbeholder bureauet sig ret til pris- program- transport- og hotelændringer såfremt der opstår forhold, som bureauet ikke er herre over. Bureauet kan, og har ret til, til enhver tid at opkræve uforudsigelige prisstigninger vedr. lufthavnsafgifter, vejskatter, brændstofudgifter, moms, valutasvingninger etc. – ligesom der tages forbehold overfor åbenlyse trykfejl.

Den rejsendes ansvar: Du er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Trip Tour eller dennes repræsentanter samt fly- tog- og busselskaber fastsætter. Rejsedeltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes mht. transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller og lejligheder. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel/lejlighed, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning. Rejsedeltageren er erstatningsansvarlig efter alm erstatningsregler for skader forvoldt mod Trip Tour, dennes repræsentanter og andre Trip Tour samarbejder med. Rejsedeltagere, som ikke møder rettidigt på det aftalte påstigningssted, eller som ikke er i besiddelse af et gyldigt rejsepas og derfor ikke kan deltage i rejsen, får ingen form for godtgørelse.

Accept: Indbetaling af depositum og/eller restbeløb er samtidig en tilkendegivelse af, at rejsedeltageren har gjort sig bekendt med og accepteret rejsebetingelserne for Trip Tour.